Поне 5 г. до пълната либерализация ще действат мерки за защита на уязвимите потребители, казва министър Теменужка Петкова

Г-жо Петкова, какви са ползите от свободния енергиен пазар и каква е равносметката от началото на борсовата търговия?

Ако трябва да обобщя с няколко думи – мисля, че не може да има сериозни опоненти на тезата, че свободният пазар гарантира конкуренция и справедливи цени в полза на потребителите. Няма по-добър регулатор от пазара от търсенето и предлагането. Доброто функциониране на пазарните механизми изключва всякаква, известна в миналото, политическа намеса при ценообразуването.

И нещо много важно – свободният пазар осигурява на потребителите възможност за избор.

Що се отнася до равносметката, за която питате – няколкомесечната работа в реални условия на борсовия пазар ми дава основание за положителна оценка. Макар засега единствено в рамките на платформата „ден напред“, вече имаме място, където конкуренцията между доставчиците се случва – а това е от полза за всички.

Към момента на борсовия пазар оперират 38 активни компании, които гарантират с работата си спазването на правила за прозрачна, недискриминационна и неманипулативна търговия.

Свободният пазар на ел. енергия все още не е достаъчно зрял. Вече имаме енергийна борса, но какво друго трябва да се случи за подобряване на прозрачността и конкуренцията?

Пълната либерализация на електроенергийния пазар е процес, а не еднократно действие, процес, който ще премине през определени етапи. Но крайната му цел е постигане на конкурентни цени и възможност за избор от страна на потребителите.

Третият пакет за вътрешния енергиен пазар в рамките на Европейския съюз създава условия за конкуренция и съдържа набор от правила, които забраняват манипулирането на пазарите. Прилагането на тези правила и у нас гарантира, че цените са формирани на чисто пазарни принципи и всички участници могат да имат доверие в пазара.

Важно е да подчертаем, че за да стане факт пълната либерализация на електроенергийния пазар, предстоят важни законодателни промени, свързани със статута на Националната електрическа компания, която към момента е обществен доставчик и единствен купувач по силата на дългосрочни договори на произведената енергия от ВЕИ и двете американски централи, както и на тази от заводски централи, които произвеждат по високоефективен начин. Необходимо е и да се създаде и да се нотифицира компенсаторен механизъм, който в бъдеще да покрива разликата между преференциалните цени и пазарните. Другата много важна задача е свързана със защитата на уязвимите потребители у нас.

Реформите в енергетиката ще помогнат ли да се намали такса „задължение към обществото”?

Тази такса съществува и в други европейски страни и тя е елемент от общата сметка за електроенергия. Първо бих искала да направя уговорката, че стойността на тази цена се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране, като и в условията на напълно либерализиран електроенергиен пазар регулаторът ще продължи да определя и нея, и цената за пренос и достъп. А пазарът ще определя цената за енергията.

Съвместните усилия на настоящето правителство, Народното събрание и Комисията за енергийно и водно регулиране са безспорни, и реформите в енергийния сектор дават резултат.

Още в края на 2015 г. групата БЕХ бележи обрат във финансовите си резултати и отчита печалба на консолидирана база от дейността си в размер на 29.5 млн. лв., или подобрение с 306.9 млн. лв. спрямо предходната година. Тенденцията продължава и през тази година, когато през първото тримесечие БЕХ регистрира печалба след данъчно облагане в размер на близо 9 млн. лв.

Получихме покана от Европейската комисия за нотификация на Наредбата за намаляване тежестта за бизнеса от ВЕИ, като този процес трябва да се финализира до 20-и юли. Това стана възможно след приемане на законодателните промени от март 2015 г. С приемането на наредбата българският бизнес ще бъде облекчен и ще получи възможност да работи при по-конкурентни условия.

Има ли сценарий, в който държавата ще спре да плаща на американските централи и до каква степен могат да бъдат преразгледани договорите с тях?

България е правова държава и сключените договори трябва да се спазват.

Ако искаме да променяме нещо, то това става със съгласието и на двете страни. Така и постъпихме през миналата година, когато след дълги преговори успяхме да намалим цените за разполагаемост, които НЕК плаща на двете американски централи. В резултат на това НЕК може вече да спестява по 97 млн. лв. годишно по това перо – или близо 1 млрд. лв. за целия срок на договорите.

Тук бих искала да спомена нещо още по-важно, според мен. В резултат на тези преговори, за които вече стана дума, ние постигнахме споразумение за предоговаряне на условията за дългосрочните договори в контекста на пълната либерализация на електроенергийния пазар.

Достатъчни ли са средствата на Фонда за енергийна сигурност, за да може той да извършва функциите на балансьор?

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ вече успешно изпълнява своите функции. Той бе създаден за управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му за задължително изкупуване на електроенергия, определени с решения на Комисията за енергийно и водно регулиране, включително за изминали периоди.

От началото на годината до момента средствата във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са в размер на над 140 млн. лв. Събираните ежемесечно суми са между 22 и 32 млн. лв. в зависимост от произведената електроенергия.

Кога цялата произведена енергия ще се търгува през борсата, каквато е една от идеите на Световната банка?

Практиката показва, че продължителното функциониране на хибриден модел, който съвместява регулиран и свободен сегмент на пазара в дългосрочен план, е неустойчиво и поражда дефекти. Затова продължава активната работа за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Световната банка препоръчва цялата произведена енергия да се търгува през борсата. Борсовият пазар ще даде възможност на участниците и на трети страни да купуват и продават електроенергия на едро с различен срок на доставка, по прозрачен и недискриминационен начин. На платформите за борсова търговия ще има възможност да се предлагат най-различни продукти. За тази цел вече работи в реално време борсовият пазар „ден напред“. Предстои въвеждането на платформа за търговия с дългосрочни договори. Подготвителната работа за това приключва – провеждат се финални тестове на системата за сетълмент и се финализира работата по изготвянето на необходимите за търговията документи. Предвидено е платформата да започне да функционира в края на м. юли – най-напред тестово, а през м. септември – и реално.

В началото на следващата година предвиждаме да започне да функционира и пазар „в рамките на деня“. По този начин Българската независима енергийна борса ще осигури още повече възможности и по-надеждни условия за всички участници в борсовата търговия.

Кога уязвимите потребители ще могат да се възползват от енергийните помощи?

Тук първо бих искала да отбележа конструктивния диалог и ползотворната ни работа заедно с колегите от Европейската комисия, Министерството на труда и социалната политика и КЕВР. Вие знаете, че основните резултати от тази работа вече бяха представени – дефинирането на понятието „уязвими потребители“ и мерките за тяхната защита. В момента заедно с колегите от Министерството на финансите се доуточняват окончателните подробности за прилагане на разработените мерки, включително и механизма за прилагане на социалната тарифа за електроенергия. След това предстоят промени в нормативната уредба във връзка с въвеждането на тези мерки.

Нито едно действие от процеса по пълна либерализация няма да бъде предприето, без да се отчетат интересите на потребителите и да се предвидят мерки за тяхната защита. Според препоръките на Световната банка този процес ще продължи вероятно около пет години и в този период ще действат и мерките за защита на уязвимите потребители. Важно е потребителите да знаят също, че тези мерки не се прилагат за сметка досегашните енергийни помощи, а ги надграждат. Получателите на помощи за отопление ще продължават да се възползват от тях, но заедно с това ще могат да кандидатстват и за социална тарифа на електроенергията, ако отговарят на заложените критерии.

Кога ще излезе пълният доклад на Световната банка по повод либерализацията на пазара и какви промени очакваме да препоръчат?

Световна банка предостави своя доклад за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас. В момента експертите от Министерството на енергетиката дават своите становища, за да се финализира моделът. След което той ще бъде представен пред всички заинтересовани страни.

Кога и природният газ ще се търгува на независимата енергийна борса?

Либерализацията на пазара на природен газ заема важно място в европейската енергийна политика. Тя е свързана със стратегическите цели за подобряване сигурността на доставките и диверсификация на източниците за доставка на природен газ, както и изграждане на единен общоевропейски газов пазар. Българското правителство също работи активно за постигане на тези цели. За развитие на енергиен газов пазар е необходимо да бъдат предприети допълнителни стъпки за синхронизиране с препоръките и изводите на ЕС за този пазар в България. След това Българската независима енергийна борса ще може да открие нов пазарен сегмент за търговия с природен газ и други продукти – например газосъхранение и капацитети за пренос на природен газ. БНЕБ вече е направила необходимото проучване и анализ за внедряване на такъв пазарен сегмент.

На 24 юни операторите на газопреносните системи на България и Гърция – „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A., подписаха споразумение за междусистемна свързаност. С документа се осигурява възможност за обратен виртуален пренос на природен газ на българо-гръцката граница за потребителите на територията на България. Преносът ще се осъществява на точката на междусистемно свързване Кулата – Сидирокастро. Осигуряването на обратен виртуален пренос на точката на свързване на двете газопреносни системи е конкретна и значима стъпка в посока прилагането на хармонизирани пазарни правила за постигане на интегриран европейски пазар на природен газ, в унисон с принципите на Европейския енергиен пазар. Това е първата важна и значима стъпка към диверсификацията на българския пазар на природен газ. Дава се възможност виртуално да се доставят количества природен газ от терминала за втечнен природен газ на Ревитуса в Гърция. За първи път се осигурява достъп на трети страни до газопреносната мрежа, с което ще се постигне и конкуренция между доставчиците на природен газ.

Каква кампания ще предприеме МЕ, за да разясни условията и възможностите на свободния енергиен пазар за битовите потребители?

За да могат да вземат своето информирано решение, за всички потребители е изключително важно да бъдат запознати с всички детайли на процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар. И в момента всеки потребител може да смени своя доставчик, но освобождаването на пазара не е еднократен акт и не поставя никакви времеви срокове пред потребителите. Моят съвет към тях е да не избързват, да обмислят добре възможните оферти и едва тогава да вземат решение за евентуална смяна на доставчика.
Ние, разбира се, ще положим максимални усилия, за да съдействаме за по-добра информираност на потребителите. В края на миналата година направихме първоначална информационна кампания в областните центрове, но това съвсем не е достатъчно. След като станат ясни всички детайли около препоръчвания от Световната банка модел за либерализация, след като направим необходимите нормативни промени, свързани с него, планираме втори етап на тази информационна кампания. Това ще бъде много по-задълбочено запознаване на потребителите с процеса чрез всякакви информационни източници. Целта ни е да обхванем максимална част от потребителите и да не оставим въпроси без отговори.

Автор: Александра Сотирова
Източник: Economic