Правата на всички граждани, живеещи на територията на Еврозоната, сa защитени от законодателството на ЕС. Правата ни са:
1. Имате право да сте свързани към електроразпределителна мрежа. Операторът на мрежа е длъжен при подадена от вас заявка да ви свърже с мрежа, с която разполага съответната ви по местоживеене инфраструктура.
2. Вие сте в правото си да смените своя доставчик с такъв, който може да Ви снабдява с електрическа енергия, регистриран във вашата страна или в друга – членка на ЕС.
3. Бърза и лесна смяна на доставчика Ви. Ако поискате да преминете към друг доставчик на електричество или газ това би трябвало да стане във всеки един момент без да се плащат допълнителни пари или да се изчакват срокове.
4 Договора трябва да бъде ясен, точен и достатъчно изчерпателен. В договора е задължително да фигурират:
– името и точния му адрес;
– каква е услугата или продуктът, качеството и датата, на която започва снабдяването;
– каква ще бъде поддръжката;
– начините цените и стойностите на поддръжката;
– срок на договора и как може да го подновите, анулирате или прекратите;
– имате ли право на обезщетения или възстановявания, ако новия доставчик не спазва отговорностите си;
– какво може да направите в спорна ситуация и начините Ви да реагирате.
5. Точни данни за употребеното от вас количество електроенергия или газ и фактура. Имате право още на кумулативните данни три години назад или от датата на сключения договор.
6. Да бъдете информирани за това как да пестите електроенергия и плюсовете на употребата на енергия от възобновяеми средства. Ако сте решили да ремонтирате или модернизирате инсталацията си за електричество и газ или за отопление и охлаждане с такава от модерен тип чрез възобновяеми източници, сте в правото си да бъдете осведомени от вашия нов доставчик за всички плюсове и положителни страни на новото оборудване, както и за всички разходи, които то ще съпътства.
Доставчикът ви е длъжен да Ви осведоми с разбираема и сравнима информация, относно комбинациите от източници на енергия, с които ви снабдява, т. е. дали те са ядрена енергия, възобновяеми енергийни източници пр. и ефекта им върху природата.
7. Когато влизате в категорията потребител в неравностойно положение, Вие имате допълнителни права, които са предмет на дейност на социалните структури.
8 Приемане и арбитраж при спорове. Информирайте Вашия доставчик в случай, че са нарушени очакванията или правата Ви. Ако му изпратите жалба, но не сте удовлетворени от обратната връзка, може да се обърнете към по-висша инстанция. Законодателството настоява първо да се обърнете лично към доставчика си и след това към по-висшестоящи органи, като орагана за извънсъдебно уреждане на спорове, омбудсмана по енергийните въпроси или да заведете иск в прокуратурата, във всеки един момент, ако пожелаете.
9. Имате право Вашето жилище да има сертификат за енергийните му характеристика. Тя описва качеството на новия Ви дом, когато купувате или наемате ново жилище.
10. Вие имате право да се обърнете към Националното звено за контакт във Вашата страна, където може да откриете по-задълбочена информация в този аспект.