Какво представлява борсовият пазар на електроенергия? Борсовият пазар се организира от лице, което е лицензирано за следните дейности:
– публикуването на принципи на дейност на организирания боров пазар;
– организирането на разпространението на предложения за търговия с електроенергия;
– сравняването на предложенията за търговия за определения срок до задоволяване на потреблението;
– информирането на участващите в пазара договори и констатира промените в обстоятелствата, произлизащи от дефицит в преносните функции или от аварии по мрежите.
– определянето стойността на договорената енергия за съответния срок;
– публикуването на данните, което е задължително, спрямо регламента за търговия с електроенергия.
В следствие на най-новото изменение на Правилата за търгуване с ел. енергия ПТЕЕ се създаде нов модел на пазара, който отговаря на целите и разпоредбите на ЗЕ във връзка с възможностите за нов борсов модел на пазара в РБ.
В следствие КЕВР издаде лиценз за работата по иницииране на новия борсов пазар на „Българска независима енергийна борса” ЕАД. На основание ПТЕЕ, участниците на борсовия пазар може да са:
– всички, произвеждащи електроенергия юридически лица, които имат достъп до мрежата и са регистрирани на пазара на енергия;
– юридически лица, с предмет на дейност купуване и продаване на електроенергия, стига да са регистрирани на енергийния пазар.
– крайни потребители, които са участници на балансиращи групи.
Дейността включва всички фундаментални дейности, специфични за подобен род фирма. Тя позволява хоризонтална интеграция на още отдели по категории дейност, т. нар. Пазарни сегменти, където освен пазарът един ден напред – „Day Ahead Market” се допълва от неговите сегменти – покупки и продажби в същия ден „Intraday market”, сделки с доставка с фючърси „Physical Futures” по модел на борсата в Унгария за електроенергия „HUPX” и др. Такъв сегмент е и платформата „Continuous trading”, която се характеризира с централизирана административна функция по двустранните споразумения, която е взаимствала своя модел от оператора на електроенергийния пазар на Румъния „OPCOM”.