Като българи и членове на общото европейско семейство, имаме право на достъп до местната електрическа мрежа, както и да получаваме електроенергия. Съществуват оператори на тези мрежи, които играят роля на свързочници. По места може да се обръщате към вашия национален регулаторен орган, който е легитимен и овластен орган и може винаги да ви информира, в зависимост от местоположението ви кой доставчик на електроенергийни услуги, би трябвало да ви обслужва. Той има за задача да ви информира за реда и тарифите, както и да следи местния оператор дали обслужва правилно поверената му инфраструктура.
Съществуват групи клиенти на електроенергия, които се наричат уязвими или още групи в неравностойно положение. Такива са собствениците на имоти в изолирани или обезлюдени райони, както и социално слабите хора, които не са в състояние сами да плащат сметките си за ток. Хора, които представят тези групи по закон не могат да бъдат изключвани от общата ел. мрежа и на тях се отпускат социални помощи, за да могат да покриват своите нужди от ток. Единичните звена за контакти във всяка страна – членка на ЕС може да ви информира в този аспект.
Във целия Евросъюз между различните доставчици на ел. енергия и газ от ЕС имате право да изберете подходящ за вас, макар и регистриран в друга страна, стига да доставя услугите си във вашия район и е склонен да сключи споразумение с вас.
Не бъркайте операторите на мрежа с доставчиците от ЕС. Операторът не може да го изберете вие, а само доставчика, който ще ви доставя ел. доставки. Обикновено операторите на електроенергийните мрежи са част от големи фирми, които предлагат и ел. услуги. В тези случаи, мрежовите оператори трябва да са си изградили друга легитимация, за да не биват бъркани с по-голямата фирма, предлагаща електроенергийните доставки.
Сменяването на доставчикът на електроенергия и газ, обикновено е бързо, лесно и безпроблемно, и не би трябвало да е обвързано с никакви такси. Местният мрежов оператор би трябвало да направи прехвърлянето в 3-седмичен срок, в случай, че се влияете от клаузите на първоначалното споразумение, примерно: срока на предизвестие, договорения минимален срок и пр. ЕС предвижда санкции за доставчици, които оказват принуда, възпрепятстват, или налагат твърде много отговорности на граждани, които желаят смяна на доставчика. Най-късно след 6 седмици след тази смяна трябва да ви е изпратена изравнителната справка от стария ви доставчик.