Подмяната на електромерите, особено когато е мащабна, не е приумица на дружествата за доставка на електроенергия. Съгласно закона за измерванията, дружествата са длъжни периодично да демонтират електромерите и да ги предоставят за техническа проверка в оторизирани лаборатории. Това се прави на всеки 6 или 4 години, в зависимост от вида на електромера. Преминалите тестовете електромери се поставят обратно, а другите се сменят с нови  за времето до следващата проверка. Отделно от това, на територията на цялата страна се извършва подмяна на старите електромери с изтекъл срок на сертификация с електромери за дистанционен отчет. Какво представляват електромерите с дистанционен отчет? Те са снабдени с такива устройства, позволяващи данните на електромера да се отчитат от разстояние и не се налага отчетник да посещава електромера на място. По този начин се избягват случаите, когато служителят на дружеството няма достъп до електромера и се намаляват субективните грешки. Електромерите за дистанционен отчет гарантират отчитане в определения срок, независимо дали дните са почивни или празнични. През цялото време, клиентът има визуален контрол върху електромера си.

Подмяната е изцяло за сметка на дружествата и е в интерес на клиентите, защото се гарантира точност и качество на измерването.

Каква е точната процедура от гледна точка защита правата на клиентите?

– Дружествата трябва да информират клиентите достатъчно рано, че предстои смяна на електромерите.

– Времето за подмяна се съгласува предварително с домоуправителите, с кметовете или чрез посещения по адреси.

– Разлепват се съобщения за периода на смяната на електромери и временно спиране на електрозахранването.

–  Информацията се публикува в сайта на компанията и най-малко в 3 национални медии, поне 48 часа предварително.

– Съставя се констативен протокол за всяка една подмяна, подписан от клиента или двама свидетели. Ако клиентът не присъства на смяната, протоколът му се изпраща по пощата с обратна разписка.

– Данните на стария и новия електромер се удостоверяват със снимки.