Какъв е смисълът на либерализацията на електроенергийния пазар?

Електрическата енергия е стока като всяка друга. До момента обаче тази услуга се предлагаше по регламентирани от държавата правила и цени. Клиентът нямаше право на свободен избор и пряко договаряне. Нямаше правото да договаря цени, не можеше да избира различни продукти, не можеше да уговаря различни начини и срокове за плащане, не можеше да договаря условия по договорите или плащането на неустойка за неточно изпълнение от страна на доставчика. Нямаше алтернатива. Като цяло, отношенията на пазара до сега спокойно могат да бъдат сравнени с известния в юридическата наука принцип на “власт и подчинение”.

С отварянето на пазара на електроенергия на всеки отделен потребител, било то домакинство, малко квартално магазинче или огромен промишлен потребител се предоставя възможността да договори със своя доставчик всички условия по доставката на електрическата енергия.
Как свободният пазар на електрическа енергия ще способства намаляването на сметките за ток на крайните потребители?

Самият модел на свободния пазар е различен. Ние като доставчик притежаваме издадена от КЕВР лицензия за търговия с електрическа енергия. На практика този лиценз ни позволява да купуваме електрическа енергия на едро при възможно най-добрите условия на пазара. Имаме възможност да договаряме и купуваме електрическа енергия директно от най-големите прозводители в страната, от енергийната борса, от енергийните борси в Румъния и Унгария.

Казано по друг начин – стремим се да намерим възможно най-изгодните условия за покупка на електрическата енергия на едро.

С нормалният за абсолютно всеки бизнес минимален марж, ние доставяме тази електрическа енергия до нашите клиенти.

На регулирания пазар нещата стоят по малко по-различен начин. На него произвеждат и продават всички производители като държавните АЕЦ „Козлодуй“ и Марица изток 2, американските централи от маришкия басейн, ВЕИ производителите (скъпата енергия от вятър, слънце, биомаса и вода), високоефективното производство на енергия от топлофикационните централи и енергията от заводските централи. Всички тези производители по нереално скъпи и допълнително субсидирани цени продават произведената от тях електрическа енергия на НЕК ЕАД. В качеството си на обществен доставчик, с допълнително начислена печалба, НЕК ЕАД препродава тази електрическа енергия на крайните снабдители. Крайните снабдители, отново с не малка калкулирана и за тях печалба, продават тази енергия на крайните клиенти.

Разликата е очевадна. На свободния пазар се стремим да купим най-изгодният продукт и с минимален марж да го доставим на нашите клиенти. На регулирания пазар освен, че се търгува най-скъпата енергия, тя е допълнително оскъпена и с печалбите на обществения доставчик и крайните снабдители.
По Ваша прогноза кога ще се реализира пълната либерализация на електроенергийния пазар у нас?

Кога ще се реализира пълната либерализация зависи от два ключови момента.

Първият е адаптирането на нормативната рамка към условията на либерализиран пазар и даването на “зелена светлина” от страна на държавата и в частност от КЕВР. Спокойно можем да кажем, че този момент е настъпил и се намираме в условията на либерализация.

Много по-важен е вторият момент, а именно узряването на крайните клиенти за либерализацията и изграждането на доверие у тях за ползите, които могат да имат на пазара. Пълната либерализация и разбиването на монополите е неотменим процес, на практика това е бъдещето. Това бъдеще е гарантирано от участието ни в ЕС като равноправна страна членка и е намерило своето проявление в Третия енергиен либерализационен пакет.

Колкото по-дълго крайните клиенти отлагат изборът си на доставчик, толкова по-големи са и пропуснатите ползи, които реализират за бизнеса, който управляват.
Не на последно място, какво могат да очакват клиентите от “Елпро България” ООД като доставчик на електрическа енергия?

Могат да очакват безкомпромисно качество на клиентско обслужване. Компанията е известна с личното си отношение и внимание към всеки наш клиент.
Разбира се и много по-ниските цени на електрическа енергия, които можем да им предложим.